W związku z realizacją projektu pt. „Doskonalenie umiejętności każdego dziecka w Przedszkolu Montessori Kajtuś” Nr : WND-RPSL.11.01.03-24-023F/18 współfinansowanego z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczynamy procedurę rekrutacyjną.


Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2019 r. do 31.08.2020 r. Wsparcie w ramach projektu dotyczy upowszechnienia wychowania przedszkolnego oraz wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez stworzenie w okresie 01.09.2019 r. – 31.08.2020 r. 24 dodatkowych nowych miejsc przedszkolnych oraz realizację oferty zajęć dodatkowych dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Niepublicznym Anglojęzycznym Przedszkolu Montessori „Kajtuś” ul. Św. Józefa 64, 44-217 Rybnik. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez wdrożenie kompleksowego programu „Doskonalenie umiejętności każdego dziecka w Przedszkolu Montessori Kajtuś”

Grupą docelową (GD) są osoby spełniające warunki uczestnictwa w projekcie. Projekt jest skierowany do GD z obszaru województwa Śląskiego. Grupę docelową stanowi 12 dziewczynek i 12 chłopców w tym 8 niepełnosprawnych w wieku 2,5-6 lat. Łącznie 24 dzieci. Wartością dodaną wynikającą z realizacji projektu będzie umożliwienie udziału w aktywności zawodowej rodzicom dzieci dotychczas nie objętych edukacją przedszkolną, w tym rodziców dzieci niepełnosprawnych poprzez stworzenie w nowych miejsc. Wszystkie informacje zawarte zostały w Regulaminie Rekrutacji (do pobrania poniżej)

Dokumentacja rekrutacyjna składa się z:
1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie (do pobrania poniżej)
2. Zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projektach wraz z wymaganymi oświadczeniami (do pobrania poniżej)

Wykaz niezbędnych dokumentów w przypadku przystąpienia do projektu:
1. Umowa uczestnictwa
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania poniżej)
3. Oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności (do pobrania poniżej)

Dokumentacja jest dostępna również w Biurze Projektu tj. Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori Kajtuś przy ul. Św. Józefa 64, w Rybniku

Wartość dofinansowania projektu: 704 458,75 PLN

Wartość projektu ogółem: 828 775,00 PLN

Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori Kajtuś
ul. św. Józefa 64
44-200 Rybnik

Poniedziałek-piątek:
6.30 - 16.30